Collectie Gelderland

Vaderlandsche Historie, tiende deel

Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaten en Kaarten opgehelderd. Tiende deel, Beginnende, na 't sluiten van het twaalfjaarig Bestand, in 't jaar 1609; en eindigende, met de dood van Maurits, Prinse van Oranje, in 't jaar 1625. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. Met privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland. MDCCLIV.