Collectie Gelderland

Alle de XIV. Boeken van de Geldersse geschiedenissen. verciert Met alle fijn Landt-Kaerten, Steden ende Forten. Benevens De Wapenen der Vooghden, Graven ende Hertoghen.

XIV. Boeken van de Geldersse geschiedenissen, Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Koninck van Spanien; waer van 't eerste Deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus; doch doorgaens veranderd, verbeterd, ende met meer dan drie honderd nieuwe hoofd-stucken, en andere noodelyke byvoeghsels, allesins vergroot. Door Arend van Slichtenhorst, Reght-geleerden. 'T Arnhem, By Iacob van Biesen, gewoontlijken Drucker van den Ed. Hove van Gelderland. 1654