Collectie Gelderland

Vaderlandsche Historie, vijfde deel

Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaten en Kaarten opgehelderd. Vijfde deel, Beginnende, in 't jaar 1529, en eindigende, met de Overdragt der Landen, door Keizer Karel den Vyfden, aan zynen zoon, Filips, in 't jaar 1555. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. MDCCLII. Met privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland.