Collectie Gelderland

Authentique Resolutien, Acten, Missiven en Rescriptien, Wegens Die Edd. Aghtbb. Magistraet der Stadt Salt-Bommel

Authentique Resolutien, Acten, Missiven en Rescriptien, Wegens Die Edd. Aghtbb. Magistraet der Stadt Salt-Bommel, Aenwysende Wat voor ende by de Belegeringh, mitsgaders by het Overgaen van de selve Stadt Bommel gepasseert is, En hoe in allen desen door Haer Ed. Achtb. En in 't particulier mede door den Heere Caerl van Ommeren, Borger-Meester en Syndicus der Stadt voorsz, ende in der tyt het Regierende Borger-meester-ampt bedient hebbende, Alle bedenckelijcke devoiren gedaen, ende door eenen gertrouwen en onverdrietigen Yver, ten dienste des Lieve Vaderlants, aengewent zijn. In 's Graven-Hage By Johannes Tongerloo, Boeck-verkooper in de Veen-Straet 1673.