Collectie Gelderland

Paulus brief aan de Romeinen, deel drie

Paulus brief aan de Romeinen, Geopend, Ontleed, Verklaard en tot zyn Oogmerk Toegepast. Door Gisbertus Matthias Elsnerus, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid op de Academie, en Bedienaar des Godlyken Woords te Utrecht. Derde deel. Te Utrecht, By Gisbertus Tiemon. van Paddenburg, en Abraham van Paddenburg, Boekverkoopers MDCCLXIX (1769).