Collectie Gelderland

oorkonde, uitgegeven door De Hooge Raad van Adel, waarin het stadswapen van Elburg verleend wordt, 1816

Oorkonde in lijst met de tekst: "Vanwege den Koning - De Hooge Raad van Adel, gebruikmakende van de magt aan denzelven verleend, bij besluit van den 20 februari 1816, bevestigt bij dezen de stad Elburg, ingevolge het door haar verzoek, in het bezit van het navolgende wapen: Schild van zilver, beladen met een poort, waaraan twee torens in hunne natuurlijke kleur, gedekt van lazuur; het wapen gedekt met een kroon van goud en vijf fleurons van hetzelfde en vastgehouden door twee klimmende leeuwen in hunne natuurlijke kleur. Gedaan te 's Gravenhage den 20en Juli 1816. Getekend ter ordonnantie van den Hoogen Raad door den fungeerenden President en door den Secretaris"