Collectie Gelderland

ZUTPHEN

Kopergravure van belegeringsprent. Genummerd 1e deel, 259. Vermoedelijk op de voorgrond Huis de Marsch. En vermoedelijk stelt het de inname van Zutphen door Prins Maurits in 1591 voor, aangezien bij eerdere belegeringen geen Prins van Oranje aanwezig was (in 1572 kwam Willem van Oranje weliswaar nog even naar Zutphen, maar dat was nadat zijn zwager Willem van de Bergh de stad al had ingenomen). Afkomstig uit: 'NASSOUER HELDENS PRONK-TOONNEEL - Opgetooydt,en Volcierdt met de Keurlijkste H E L D E N van NASSOU en O R A N J E ; Vervaatende dierzelver Doorlugtigste HUYZEN haar Opkompst en Voortgang: Dog voornaamentlijk zoo veel aangaat de onver-gelijkkelijke daaden dier HELDEN in het herstellen en beschermen den VEREENIGDE PROVINCYEN haar Vryheydt: Gestoffeerdtmet verscheydene KooperePlaaten. ’t Amsterdam By Jakop van Meurs, plaatsneyder, in de Nieuwe-straat in ’t jaar 1663'