Collectie Gelderland

Hebreeuwse wandtekst Bijbelvers Deut. 27 1-8 papier circa 1900-1940

Hebreeuwse wandtekst Bijbelvers Deut. 27 1-8 op papier, circa 1900-1940. Deze tekst hing vermoedelijk tijdens het Joodse Loofhuttenfeest in de loofhut circa 1930. Deze wandtekst kan gebruikt zijn in de Soekka (Loofhut). Het bevat een tekst uit Mozes 'redevoeringen - Deuteronomium 27 1-8 Voordat Mozes stierf droeg hij de kinderen van Israel nogmaals op Gods geboden in acht te nemen. De tekst luidt: Toen gaf Mozes met de Oudsten van Israel het volk dit bevel: Onderhoud alle geboden die ik u heden opleg. Als gij over de Jordaan in het land trekt, dat Jahve, uw God, u zal geven, moet gij grote stenen oprichten en ze met kalk bestrijken. om daarop alle woorden van deze wet te schrijven, wanneer gij de Jordaan zijt overtrokken om in het land te komen, dat Jahve, de God van uw vaderen, het u beloofde. Als ge dus de Jordaan zijt overgetrokken, moet gij op de berg Ebal die stenen oprichten en ze met kalk bestrijken, zoals ik u heb bevolen; daar moet gij ook een altaar bouwen voor Jahve, uw God, een altaar van stenen, waaraan ge met geen ijzer hebt geraakt, dus van ongehouwen stenen; zo moet gij Jahve, uw God, dat altaar bouwen. Daarop moet gij Jahve, uw God, brandoffers opdragen en vrede-offers brengen, daar eten en blijde zijn voor Jahve, uw God. En gij moet op de stenen duidelijk en klaar alle woorden van de wet schrijven.