Collectie Gelderland

23 foto's van boerderijen in de Gemeente Ede; boerderij Het Bloederf.

Dit is een zeer oude boerderij geweest, die vroeger stond in de driehoek tussen de Schaapsweg - Slunterweg en Holleweg. In de verpondingsregisters van 1647 komt derze oude boerderij reeds voor en wordt dan bewoond door de wed. Alberts-Janssens. Blijkens een oude akte van 27 juni 1600 was deze boerderij reeds van veel oudere datum. Eigenaar was toen Evert Gijsbertsen. Ook in de volgende jaren komen we deze boerderij tegen en in 1802 staat als eigenaar vermeld Wouter Dirksen, die in 1811/1812 in de Napoleontische tijd de naam aanneemt van Wouter van Roekel en deze naam vinden we terug in de 1e kadastrale legger van 1832. Dit staat dan weliswaar op naam van zijn vrouw, want Wouter was inmiddels overleden op 8 juni 1827. Het blijft dan lang familiegoed totdat in 1929 eigenaar wordt Jacobus van Voorst die de boerderij heeft bewoond tot 1941. Bouwonderneming H. v.d. Top kocht toen de boerderij en liet hem meteen afbreken voor woningbouw, In 1832 was de boerderij groot 35.11.23 ha en in 1929 bedroeg dit nog 9.74.42 ha.